Menu

print
Dishes
Menu  
Milk shake

Milk shake

Milk ...

Cream caramel

Cream caramel

Cream ...

Jamaica cocktail

Jamaica cocktail

Jamaica ...

Eish al saraya

Eish al saraya

Eish al ...

Cordon blue

Cordon blue

Cordon ...

Fried sea bass slices

Fried sea bass slices

Fried sea bass ...

Falafel

Falafel

...

Braised shrimps

Braised shrimps

Braised ...

Curried chicken

Curried chicken

Curried ...

Shish Tawouk

Shish Tawouk

Shish ...